Indkaldelse generalforsamling 2022

Generalforsamling i Aalborg Elektronskydning

Elektronskytterne i Aalborg indkalder herved vores medlemmer til Generalforsamling tirsdag 22. november 2022 kl 17:30 på Vesterbro 62A 9000 Aalborg.

Da vores generalforsamling igen i år måtte udskydes på grund af Corona i vinteren. Er det først nu vi afvikler vores ordinære generalforsamling. Bestyrelsen håber i vil bakke op og tilmelde jer generalforsamlingen da den skal afholdes for at få regnskab godkendt samt gennemført valgene.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
A: Formand vælges i lige år, Torben Frederiksen er på valg.
B: Kasserer vælges i ulige år, intet valg i år.
C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, intet valg i år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant.
9. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben Frederiksen Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg i hænde senest 8 dage Inden generalforsamlingens afholdelse.

Husk venligst, at kontingent for 2022 (200 kr) skal være betalt inden generalforsamlingen, da du ellers ikke har stemmeret. Kontingentet kan indbetales på konto 9245 4563205062 eller til klubbens kasserer Rikke Frederiksen på dagen .

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen vil der være noget godt at spise , samt endnu en øl eller vand, Sidste frist for tilmelding er den 18. november på tlf.
30 49 59 20
Eller på mail. info@aalborgelektronskydning.dk

På Bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen
Formand

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar