Indkaldelse til Generalforsamling 22 februar 2018

ELSK- Aalborg

Generalforsamling i ELSK-Aalborg.
Elektronskytterne i Aalborg indkalder herved til Generalforsamling torsdag 22 februar klokken 18 i Firmasports lokaler

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
A: Formand vælges i lige år, torben Frederiksen er på valg (modtager genvalg).
B: Kasserer vælges i ulige år
C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben Frederiksen Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg i hænde senest 8 dage Inden generalforsamlingens afholdelse.

Husk venligst, at kontingent for 2018 (200 kr) skal være betalt inden generalforsamlingen, da du ellers ikke har stemmeret. Kontingentet kan indbetales på konto 9245 4563205062 eller til klubbens kasserer Børge Morvang på dagen .

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement, samt endnu en øl eller vand, i fællesskab med de øvrige skytter i firmasport.

Sidste frist for tilmelding er den 19 februar på tlf. 30 49 59 20
Eller på mail. elskaalborg@matokiri.dk
På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen
Husk vi er på internettet www.elskaalborg.matokiri.dk og facebook www.facebook.com/elektronskydningaalborg

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar