Herunder kan du læse de seneste beretninger samt læse referater fra de sidst afholdte generalforsamlinger.

Beretning for ​​ ELSK-Aalborg 2016

År 2016 v

ar imødeset med en vis skepsis på grund af de ​​ nye tider, men jeg syntes at ​​ året egentligt har overrasket positivt, ja endog meget positivt. Med hensyn til ​​ selve skydningen ​​ så er der ikke så meget at berette for starten af året idet der ikke var nogen som deltog i ​​ konkurrencer og ​​ sæsonnen 2015/2016 sluttede ​​ naturligt nok uden medaljer til ​​ ELSK-Aalborg.​​ 

Men ​​ i efteråret har vi været så heldig at ​​ noget så usædvanligt ​​ som at få 2 mye skytter med i klubben og det er jeg personligt rigtigt glad for, for det er ikke nogen hemlighed at vi jo ikke just er den største idrætsklub i verden og trænger til fornyelse, vi kan selvfølgelig ​​ godt bruge endnu flere medlemmer, og ikke nok med det så har ​​ vi 4 skytter som har valgt at deltage i postskydningen og indtil videre så er første runde afviklet med ​​ gode resultater, så ​​ forhåbentlig kan ​​ jeg i beretningen for 2017 indføje at vi igen har været med helt fremme, ​​ men den tid den glæde.​​ 

Rent socialt ​​ syntes jeg også ​​ året 2016 har været mere end positivt. ​​ Vores traditionelle sommerafslutning hos morvangs i Langholt er genopstået og vi havde alle en rigtig hyggelig aften med god mad og lidt til ganen​​ , så jeg håber også at ​​ vi ​​ igen ​​ i år kan ​​ samles sidst ​​ i maj og ​​ afrunde sæsonnen på traditionel vis. Flytningen ​​ til de ​​ nye lokaler har også efter min mening knyttet os mere til de øvrige skytter i Firmasport og der er en rigtig hyggelig stemning hver torsdag aften, selvom der jo desværre ikke er så mange som benytter ​​ firmasport som skytteklub, flytningen af træningsaften har ​​ bevirket at der er nogle af de trofaste skytter som ikke længere kommer og skyder. Men på trods af at vi ikke er så mange ​​ så blev den afsluttende juleskydning og julefrokost ret festlig, som noget helt nyt ​​ så have ​​ John og co. Valgt at alle såvel seende som blinde skulle skyde elektronskydning, og det var ret sjovt, og ikke nok med det så fik konkurrencen en højest overraskende vinder nemlig ​​ Ann Morvang. ​​ December måned ​​ indeholdt også en af de store mærkedage for ​​ vores tidligere formand og stifter af klubben Børge Henriksen. Han fyldte nemlig 80 år og jeg vil lige igen benytte lejligheden til at endnu en gang ​​ ønske ham ​​ tillykke.​​ 

Men ​​ ingen beretning ​​ uden af nævne vores hjælpere. Hans og Ann skal ​​ endnu en gang ​​ have en stor tak for at ​​ bruge deres tid ​​ ​​ os, uden ​​ jeres uvurderlige hjælp så var ​​ vi ilde stedt. samtidig vil jeg også ​​ gerne ​​ sige tak ​​ til ​​ Aalborg Firmasports skydeudvalg ​​ som ligeledes gør en stor indsats for vi kan udøve vores sport.​​ 

Desværre ​​ så har vores økonomi det ikke helt så godt ​​ som vi kunne ønske, Aalborg Kommune har ​​ givet afslag ​​ på vores ansøgning om at få tilskud, og det er for at sige det rent ud træls. Men til gengæld så er der ​​ nu åbnet op for at vi igennem ​​ DBS aalborg ​​ kan søge ​​ om ​​ klubtilskud ​​ på ligefod med omsorgsklubberne. Dette vil ​​ bevirke at ​​ vi igen kan ​​ holde skindet på næsen og ikke bliver nødt til at forhøje kontingent eller brugerbetalingen til divers arrangementer og konkurrencer, og det er ​​ glædeligt.

En sidste ting inden jeg runder af. Som i ​​ nok alle ved ​​ så har Langholtmure sponsoreret ​​ trøjer til ​​ klubben og ​​ det er  ​​​​ vi i sagens natur meget taknemlige for en stor ​​ tak skal ​​ han have...  ​​​​ 

Jeg vil gerne takke ​​ jer alle for  ​​​​ et godt 2016 trods de i starten lidt dystre udsigter, og ​​ mit ønske ​​ fra beretningen 2015 fik jeg ​​ opfyldt nemlig den ​​ om at få et par nye skytter. Så det ønske vil jeg ​​ så igen gerne fremføre med håb om at ​​ vi ​​ igen kan forøge ​​ medlemstallet, ellers  ​​​​ kan vi kun håbe på at ​​ firmasport ​​ også kan få lidt tilgang, så ​​ vi ikke risikere at igen skal til at ​​ frygte for fremtiden. Med disse ord ​​ .  ​​ ​​​​ vil jeg slutte og håber at vi får et godt 2017, tak.

 

Skrevet af Torben Frederiksen 7 februar 2017

 

 

Referat generalforsamling i ELSK-Aalborg

Torsdag 16 februar 2017

 

  • Valg af dirigent og referent.

Forman Torben Frederiksen bød velkkommen og åbnede generalforsamlingen. Torben​​ Frederiksen blev valgt til både dirigent og referent.

 

  • Beretning

Hans Nielsen oplæste formandens beretning og ​​ der var efterfølgende ​​ ingen bemærkninger til den. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

.

  • Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Børge Morvang) fremlagde det reviderede regnskab, regnskabet gav ikke anledning til ​​ kommentare. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

  • Indkomne forslag.

Forslag A: Ændring af opstilling af vedtægter til et enkelt tekst dokument, de nye er udsendt.

Forslaget blev vedtaget  ​​ ​​​​ så også skærmlæserbrugere uden problemer kan ​​ læse vedtægterne.

 

5.                         Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet ​​ fortsætter uændret ​​ med 200 kr.

 

6.  ​​​​ Valg af bestyrelse.

A: Formand vælges i lige år.

Formand ikke på valg i år.

 

B:​​ Kasserer vælges i ulige år Børge Morvang er på valg, og modtager genvalg.

Børge Morvang blev enstemmigt genvalgt til Kasserjobbet.

 

C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Ib Andersen er på valg og modtager genvalg.

Ib Andersen blev enstemmigt genvalg.

 

7. ​​ ​​​​ Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Der blev kun valgt 1 suppleant, og det blev Frank Nielsen

 

8.  ​​​​ Valg af revisor. Louis modtager ikke genvalg.

Børge Henriksen blev enstemmigt valgt til ny bilagskontrollant.

 

9.  ​​​​ Valg af 1 revisorsuppleant

Hans Nielsen ​​​​ blev enstemmigt valgt til ​​ bilagskontrollantsuppleant.

 

10. Eventuelt.

Der var ikke ​​ noget til eventuelt. Torben Frederiksen ​​ takkede for ​​ en god generalforsamling og afsluttede den.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 februar 2017.​​ 

 


ELSK Aalborg

Referat af generalforsamling​​ 

23. februar 2016

 

PKT. 1. ​​ (valg af Dirigent og Referent.)

 

Formand​​ Torben Frederiksen ​​​​ bød velkommen og​​ ​​ Ann Morvang​​ oplæste dagsorden,​​ Torben Frederiksen​​ blev valgt som dirigent og Torben Frederiksen ​​ blev referent.

Det blev​​ konstateret​​ at generalforsamlingen ​​ var ​​ lovligt indvarslet og at generalforsamlingen derfor kunne gennemføres. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.​​ 

 

Pkt. 2. (formandens beretning)

 

Ann Morvang​​ oplæste​​ formandens​​ beretning for ​​ 2015 (udsendt med indbydelse til generalforsamlingen).​​ (vedlagt som bilag)​​ ​​ Der var ingen bemærkninger til beretningen og den blev godkendt.

 

Pkt. 3 ​​ (fremlæggelse af regnskab)

 

Det reviderede Regnskab blev gennemgået af kassër Børge B. Morvang. Der var ingen bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt.

 

Pkt. 4. (indkomne forslag)

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5 (valg til bestyrelsen)

Jævnfør vedtægterne er formanden på valg i lige år,​​ 

Torben Frederiksen blev genvalgt uden modkandidat.

 

Valg af Revisor:​​ Louis Lundborg ​​ ønskede genvalg og blev uden modkandidat genvalgt.

 

Valg af 2 revisorsupleanter: ​​ Frank nielsen ​​ ønskede genvalg og blev uden modkandidat genvalgt. Desuden blev ​​ Hans også valgt til revisorsupleant.

 

Pkt. 6 (fastsættelse af kontingent)

 

Kontingent blev ​​ foreslået uændret ​​ (200 kr) dette blev vedtaget.

 

Pkt. 7 (Eventuelt)

Torben Frederiksen​​ afsluttede generalforsamlingen ​​ og takkede for god ro og orden.

 

 

 

Beretning for 2015 ELSK-Aalborg

 

Det har været et meget stille år​​ ​​ på trods af den store usikkerhed der var omkring Aalborg firmaidræts skydeafdelings fremtid ​​ og derved også vores fremtid. Der har ikke været interesse for at deltage i hverken ​​ regions- eller postskydningerne denne sæson, så Klubben har desværre ikke som det ellers er for vane ​​ hjembragt flere medaljer. Men på trods af at ingen har ønsket at være med på konkurrenceplan så har der været rimelig opbakning på vores træningsaftner, og jeg vil sige at jeg som ny formand har haft ​​ det nemt, og vil gerne takke de ​​ herre Børge og Børge for at støtte mig og huske mig på diverse tidsfrister og små gøremål mv.​​ 

Hans​​ og fru Morvang​​ skal ​​ især have en tak for ​​ de​​ er en uvurderlig hjælp for klubben​​ og det håber jeg også at de vil være den kommende sæson.

Det største arrangement vi har deltaget i må vist være den uigenkaldelige sidste julefrokost/juleafslutning som blev afviklet ​​ i skydelokalerne lørdag 12 december. Det var med nød og næppe at vi fik skudt den dag idet vi allerede havde fjernet vores personlige grej og derved også Børges luftflaske og ingen af os havde tænkt på at få riflerne fyldt. Men vi fik alle skudt og selv om de sidste skud hang lidt så var det​​ ret sjovt og​​ nej​​ stor​​ overraskelse Frank vandt​​ ikke , men det gjorde derimod Børge B Morvang som fik overrakt gavebevis for ​​ 3 gratis skydninger. Resten af dagen var hyggelig og med god mad og livlig snak.

Som tidligere nævnt har det været et stille år jeg fristes til at sige at det kunne betegnes som stilheden før stormen. Med det mener jeg ​​ hvad skulle der ske ​​ med os nu hvor Aalborg kommune ​​ lukker​​ for det varme vand så at sige. Men ​​ på trods af vores til tider lidt pesimistiske indstilling så må jeg sige ​​ at det er endt lykkeligt. Vi kan vist ​​ være ret godt tilfredse med resultatet af flytning til de nye skydebaner/lokaler ​​ hos Nørresundby skytteforening. Der er selvfølgelig en tilvendingsperiode og lidt småjusteringer på banerne, men det er trods alt småting. John, Heidi og resten af de som har hjulpet med at flytte os over skal vi også huske ​​ at give​​ en stor tak fra os.​​ Jeg for mit vedkommende håber på at firmaidrættens skytter bakker op ​​ så vi også i fremtiden kan holde liv i den skrantende skude​​ og at vi får et par nye skytter.

Med disse ord vil jeg  ​​​​ afslutte så vi kan komme videre med generalforsamlingen, endnu en gang tak til jer alle for en god sæson, skål….

 

Skrevet 3 februar 2016 af Torben Frederiksen formand.