På Ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2019 ændrede klubben vedtægter og navn til Aalborg Elektronskydning. De gamle vedtægter kan ses nedenfor og de nye og gældende vedtægter kan downloades her Underskrevne Vedtægter pr 24 august 2019 Aalborg Elektronskydning

VEDTÆGTER for ELSK-Aalborg, ændret 3 februar 2017.

§1 Foreningens navn.
Stk. 1
Klubbens navn er: Elsk – Aalborg. Som betyder: Elektronskytterne-Aalborg.

Stk. 2
Hjemsted er Aalborg kommune.
Klubben er stiftet den 8 august 2002.

§2 Foreningens formål.
Stk. 1
Klubbens formål er at skabe grundlag for udøvelse af Elektronskydning for blinde og svagtseende på både motions og eliteplan under betryggende forhold.
Stk. 2
Klubben er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund

§3 Foreningens optagelseskriterier.
Stk. 1
Alle kan optages som medlem af klubben,
såfremt man kan opfylde klubbens formålsparagraf.

Stk. 2
Alle der har indbetalt deres kontingent fuldt ud, er medlemmer af klubben.

Stk. 3
Medlemmer der forlader klubben, har ingen råderet over effekter eller andre af foreningens ejendele.

§4 Klubbens økonomi

Stk. 1
Regnskabet er kalenderåret fra 1. Januar til 31. December.

Stk. 2
Klubbens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger og økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund – Hjemkommunen eller andre.

Stk. 3
Størrelsen af et hvert tilskud til klubben fra eksempelvis legater, fonde og offentlige/private myndigheder samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner skal angives i årsregnskabet.
Dansk Blindesamfunds Hovedkasserer skal straks underrettes såfremt klubben står som modtager af en arv.

Stk. 4
Klubben foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med Forretningsudvalget eller kredsbestyrelserne

Stk. 5
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.

§5 Udmeldelse
Stk. 1
Et medlem betragtes som udmeldt, såfremt han/hun ikke indenfor 2 mdr. efter fremsættelse af kontingentkrav har foretaget indbetaling. Den pågældende kan optages på ny når gæld til klubben er betalt

§6 Ordinære Generalforsamling
STK. 1
Generalforsamlingen kan foretage eksklusion af et medlem, såfremt medlemmet handler i strid med klubbens interesser.

Stk. 2
Bestyrelsen kan give karantæne i henhold til ovenstående, indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt i et for medlemmet tilgængeligt medie.

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned og den skal finde sted i Aalborg.
Generalforsamlingen indkaldes af formanden senest 14 dage før afholdelse, og skal ske skriftligt.

Stk. 2
Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Interesserede personer uden medlemskab kan deltage i generalforsamlingen.

Stk 3.
Afstemninger ved generalforsamlingen foregår ved alm. flertal.
Ingen kan vælges til bestyrelse eller anden tillidshverv uden at være til stede ved generalforsamlingen, med mindre skriftlig forhåndstilsagn fra pågældende foreligger.

Stk. 4
Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
a) Formand vælges i lige år.
b) Kasserer vælges i ulige år.
c) Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8) Valg af revisor.
9) Valg af 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette og er til stede på generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal være medlemmerne, i et for medlemmet tilgængeligt medie, i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen ønskes afholdt.

Stk. 6
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af, formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Klubbens formand skal være medlem af Dansk Blindesamfund.
Derudover vælges 2 suppleanter, 1 revisor og
1 revisorsuppleant.

Klubbens valgte revisorer kan ikke samtidig vælges som medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen
I lige år vælges formand, i ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Revisor vælges i lige år.

Såfremt kun et mindretal af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af Dansk Blindesamfund, har dette mindretal vetoret i alle anliggender af interesse for Dansk Blindesamfund.

Bestyrelsen udøver, når generalforsamlingen ikke er samlet, dennes myndighed .

Stk. 7
Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmer ved stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer kan behandles på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling i klubben.
Forslag til lovændringer skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne, sammen med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling, i et for medlemmet tilgængeligt medie. Lovændringer vedtaget på generalforsamlingen fremsendes til Forretningsudvalget for godkendelse.

Stk. 8
Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
Hvis 1 medlem ønsker det skal afstemning foretages skriftlig.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning til godkendelse.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§8 Udlån af klubbens udstyr og effekter.

Stk. 1
Effekter tilhørende klubben udlånes kun til medlemmer som deltager ved turneringer og stævner og under skyttens ansvar.

§9 Opløsning.
Stk. 1
Ved klubbens opløsning tilfalder aktiver og formue Dansk Blindesamfund. Midler/Værdier tilført klubben fra lokalkredsen kan tilbageføres hertil.

Det er Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg, der fører eventuelle forhandlinger på vegne af den opløste forening.