Beretning og referat fra generalforsamlingen 2017

her kan du læse beretning og referat fra årets generalforsamling.

Beretning for ​​ ELSK-Aalborg 2016

År 2016 v

ar imødeset med en vis skepsis på grund af de ​​ nye tider, men jeg syntes at ​​ året egentligt har overrasket positivt, ja endog meget positivt. Med hensyn til ​​ selve skydningen ​​ så er der ikke så meget at berette for starten af året idet der ikke var nogen som deltog i ​​ konkurrencer og ​​ sæsonnen 2015/2016 sluttede ​​ naturligt nok uden medaljer til ​​ ELSK-Aalborg.​​ 

Men ​​ i efteråret har vi været så heldig at ​​ noget så usædvanligt ​​ som at få 2 mye skytter med i klubben og det er jeg personligt rigtigt glad for, for det er ikke nogen hemlighed at vi jo ikke just er den største idrætsklub i verden og trænger til fornyelse, vi kan selvfølgelig ​​ godt bruge endnu flere medlemmer, og ikke nok med det så har ​​ vi 4 skytter som har valgt at deltage i postskydningen og indtil videre så er første runde afviklet med ​​ gode resultater, så ​​ forhåbentlig kan ​​ jeg i beretningen for 2017 indføje at vi igen har været med helt fremme, ​​ men den tid den glæde.​​ 

Rent socialt ​​ syntes jeg også ​​ året 2016 har været mere end positivt. ​​ Vores traditionelle sommerafslutning hos morvangs i Langholt er genopstået og vi havde alle en rigtig hyggelig aften med god mad og lidt til ganen​​ , så jeg håber også at ​​ vi ​​ igen ​​ i år kan ​​ samles sidst ​​ i maj og ​​ afrunde sæsonnen på traditionel vis. Flytningen ​​ til de ​​ nye lokaler har også efter min mening knyttet os mere til de øvrige skytter i Firmasport og der er en rigtig hyggelig stemning hver torsdag aften, selvom der jo desværre ikke er så mange som benytter ​​ firmasport som skytteklub, flytningen af træningsaften har ​​ bevirket at der er nogle af de trofaste skytter som ikke længere kommer og skyder. Men på trods af at vi ikke er så mange ​​ så blev den afsluttende juleskydning og julefrokost ret festlig, som noget helt nyt ​​ så have ​​ John og co. Valgt at alle såvel seende som blinde skulle skyde elektronskydning, og det var ret sjovt, og ikke nok med det så fik konkurrencen en højest overraskende vinder nemlig ​​ Ann Morvang. ​​ December måned ​​ indeholdt også en af de store mærkedage for ​​ vores tidligere formand og stifter af klubben Børge Henriksen. Han fyldte nemlig 80 år og jeg vil lige igen benytte lejligheden til at endnu en gang ​​ ønske ham ​​ tillykke.​​ 

Men ​​ ingen beretning ​​ uden af nævne vores hjælpere. Hans og Ann skal ​​ endnu en gang ​​ have en stor tak for at ​​ bruge deres tid ​​ ​​ os, uden ​​ jeres uvurderlige hjælp så var ​​ vi ilde stedt. samtidig vil jeg også ​​ gerne ​​ sige tak ​​ til ​​ Aalborg Firmasports skydeudvalg ​​ som ligeledes gør en stor indsats for vi kan udøve vores sport.​​ 

Desværre ​​ så har vores økonomi det ikke helt så godt ​​ som vi kunne ønske, Aalborg Kommune har ​​ givet afslag ​​ på vores ansøgning om at få tilskud, og det er for at sige det rent ud træls. Men til gengæld så er der ​​ nu åbnet op for at vi igennem ​​ DBS aalborg ​​ kan søge ​​ om ​​ klubtilskud ​​ på ligefod med omsorgsklubberne. Dette vil ​​ bevirke at ​​ vi igen kan ​​ holde skindet på næsen og ikke bliver nødt til at forhøje kontingent eller brugerbetalingen til divers arrangementer og konkurrencer, og det er ​​ glædeligt.

En sidste ting inden jeg runder af. Som i ​​ nok alle ved ​​ så har Langholtmure sponsoreret ​​ trøjer til ​​ klubben og ​​ det er  ​​​​ vi i sagens natur meget taknemlige for en stor ​​ tak skal ​​ han have...  ​​​​ 

Jeg vil gerne takke ​​ jer alle for  ​​​​ et godt 2016 trods de i starten lidt dystre udsigter, og ​​ mit ønske ​​ fra beretningen 2015 fik jeg ​​ opfyldt nemlig den ​​ om at få et par nye skytter. Så det ønske vil jeg ​​ så igen gerne fremføre med håb om at ​​ vi ​​ igen kan forøge ​​ medlemstallet, ellers  ​​​​ kan vi kun håbe på at ​​ firmasport ​​ også kan få lidt tilgang, så ​​ vi ikke risikere at igen skal til at ​​ frygte for fremtiden. Med disse ord ​​ .  ​​ ​​​​ vil jeg slutte og håber at vi får et godt 2017, tak.

 

Skrevet af Torben Frederiksen 7 februar 2017

 

 

Referat generalforsamling i ELSK-Aalborg

Torsdag 16 februar 2017

 

  • Valg af dirigent og referent.

Forman Torben Frederiksen bød velkkommen og åbnede generalforsamlingen. Torben​​ Frederiksen blev valgt til både dirigent og referent.

 

  • Beretning

Hans Nielsen oplæste formandens beretning og ​​ der var efterfølgende ​​ ingen bemærkninger til den. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

.

  • Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Børge Morvang) fremlagde det reviderede regnskab, regnskabet gav ikke anledning til ​​ kommentare. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

  • Indkomne forslag.

Forslag A: Ændring af opstilling af vedtægter til et enkelt tekst dokument, de nye er udsendt.

Forslaget blev vedtaget  ​​ ​​​​ så også skærmlæserbrugere uden problemer kan ​​ læse vedtægterne.

 

5.                         Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet ​​ fortsætter uændret ​​ med 200 kr.

 

6.  ​​​​ Valg af bestyrelse.

A: Formand vælges i lige år.

Formand ikke på valg i år.

 

B:​​ Kasserer vælges i ulige år Børge Morvang er på valg, og modtager genvalg.

Børge Morvang blev enstemmigt genvalgt til Kasserjobbet.

 

C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Ib Andersen er på valg og modtager genvalg.

Ib Andersen blev enstemmigt genvalg.

 

7. ​​ ​​​​ Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Der blev kun valgt 1 suppleant, og det blev Frank Nielsen

 

8.  ​​​​ Valg af revisor. Louis modtager ikke genvalg.

Børge Henriksen blev enstemmigt valgt til ny bilagskontrollant.

 

9.  ​​​​ Valg af 1 revisorsuppleant

Hans Nielsen ​​​​ blev enstemmigt valgt til ​​ bilagskontrollantsuppleant.

 

10. Eventuelt.

Der var ikke ​​ noget til eventuelt. Torben Frederiksen ​​ takkede for ​​ en god generalforsamling og afsluttede den.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 februar 2017.​​ 

 

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar