Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Aalborg Elektronskydning
Elektronskytterne i Aalborg indkalder herved til Generalforsamling Søndag 25 oktober 2020 kl 12:00 på Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg.

Det er nu besluttet på trods af Coronavirus situationen at forsøge at afholde vores ordinære generalforsamling som vi af flere omgange har måtte udskyde. Vi vil forsøge at overholde afstandskrav og de øvrige gældende retningslinjer på dagen.
Bestyrelsen håber i vil bakke op og tilmelde jer generalforsamlingen da den skal afholdes for at få regnskab godkendt samt gennemført valgene.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
A: Formand vælges i lige år Torben Frederiksen modtager genvalg.
B: Kasserer vælges i ulige år
C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant.
9. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben Frederiksen Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg i hænde senest 8 dage Inden generalforsamlingens afholdelse.

Husk venligst, at kontingent for 2020 (200 kr) skal være betalt inden generalforsamlingen, da du ellers ikke har stemmeret. Kontingentet kan indbetales på konto 9245 4563205062 eller til klubbens kasserer Rikke Frederiksen på dagen .

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen vil der være noget godt at spise , samt endnu en øl eller vand, Sidste frist for tilmelding er den 20 oktober på tlf.
30 49 59 20
Eller på mail. info@aalborgelektronskydning.dk

På Bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

#elektronskydning #aalborgelektronskydning #dbsaalborg#aalborg

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar